درخواست نمایندگی صادرات
1. مشخصات فردی
2. مشخصات شرکت / فروشگاه و انبار
3. همکاری با کارخانجات