درخواست برند
1. مشخصات فردی
2 . مشخصات فروشگاه و انبار :
3 . برندهایی که کار کردید و کارخانجاتی که همکاری دارید :