فرم استخدام
اطلاعات شخصی :
سوابق تحصیلی :
تجربیات شغلی :
آشنایی به زبان های خارجه :
گواهینامه دوره های فنی و حرفه ای یا موسسات آموزش :
شغل مورد درخواست شما :
دونفر از کسانی که شما را به خوبی میشناسند و هیچگونه نسبت فامیلی با شما ندارند را ذکر کنید :
مشخصات فردی که درصورت اتفاق ناگهانی بتوان او را مطلع کرد :
سایز اعضا خانواده :
(پیوست رزومه)