فرم استخدام
اطلاعات شخصی :
سوابق تحصیلی :
تجربیات شغلی :
آشنایی به زبان های خارجه :
گواهینامه دوره های فنی و حرفه ای یا موسسات آموزش :
شغل مورد درخواست شما :
دونفر از کساینی که شما را به خوبی میشناسند و هیچگونه نسبت فامیلی با شما ندارند را ذکر کنید :
مشخصات فردی که درصورت اتفاق ناگهانی بتوان او را مطلع کرد :
سایز اعضا خانواده :
اخبار
بررسی نمایشگاه ها وهمچنین جدیدترین اطلاعات صنعت کاشی
درباره عقیق
بررسی تولیدات عقیق از نظر کنترل کیفیت و تاریخ شرع به کار و ادامه روند تولید
کاتالوگ
هر ساله تعداد محصولات جدید اضافه شدهبه دیگر محصولات عقیق را به صورت کاتالوگدر اختیار مشتریان قرار می دهد
ثبت درخواست
با ثبت درخواست به نمایندگی مربوط ارجاع داده میشوید